ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД

Дечји културни центар Београд на основу чл. 35. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ 72/2009), и одлуке Управног одбора  бр.696 од 17.07.2015. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За избор

ДИРЕКТОРА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД

– један извршилац на период од 4 године

 

УСЛОВИ:

1)   да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и уметности на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистучке стуковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;

2)   да има најмање пет година радног искуства у области културе или образовања, од чега најмање три годинe радног искуства на пословима руковођења;

3)   активно знање енглеског језика;

4)   да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним обављања дужности директора;

5)   држављанство Републике Србије;

6)   општа здравствена способност

7)   познавање рада на рачунару.

 

 

Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи:

 • предлог Програма рада и развоја Установе за период од четири године;
 • оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
 • оверену копију радне књижице или потврду послодавца;
 • потврду послодавца, оверену копију решења или уговора којом се доказује пет година радног искуства у области културе или образовања и три године радног искуства на пословима руковођења.
 • биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и способности, са кратким прегледом остварених резултата у раду;
 • уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;
 • уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
 • уверење о држављанству Републике Србије;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења),
 • изјаву кандидата да је упознат са општом документацијом Установе;
 • доказ о активном знању енглеског језика и доказ о познавању рада на рачунару.

Пријаве са доказима о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 15 дана од дана објављивања на адресу: Дечји културни центар Београд, ул. Таковска бр.8, 11 000 Београд, или лично радним данима у канцеларију 202 у времену од 8:00 до 15:30.

Контакт особа за информације о конкурсу и општој документацији, Вера Мићић Даковић, телефон 060 667 33 26.

Информације на www.dkcb.rs и info@dkcb.rs  телефон 011/32 42 011.

Општа документација:

1.ДКЦБ Статут (.pdf)

1а.Одлука о допуни статута  (.pdf)

2.Програм ДКЦБ 2015  (.pdf)

3.Програми ДКЦБ Финансије  (.pdf)

4.Систематизација ДКЦБ  (.pdf)

5. Модел уговора о раду директора  (.pdf)

6.Образац установе културе  (.xls)

7. Завршни рачун  (.xls)

Posted in Саопштење за медије.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *