Јавни конкурс за именовање директора Дечјег културног центра Београд

На основу чл. 35. Закона о култури (Сл. гласник РС бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.),

члана 33. Статута Дечјег културног центра Београд и Одлуке Управног одбора о расписивању јавног конкурса за именовање директора Дечјег културног центра Београд, бр.601-1 од 25.06.2019. године, Управни одбор оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД

 

Подаци о установи
Пословно име: Дечји културни центар Београд
Седиште: Таковска 8, Београд
Матични број: 17074563
ПИБ: 100247357
Претежна делатност Установе је 90.04 – рад уметничких установа

 

Услови за именовање директора Дечјег културног центра Београд:

Право пријављивања на јавни конкурс има свако заинтересовано лице које испуњава услове прописане Статутом и то:

 

 1. да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 2. да има најмање пет година радног искуства у струци и у области културе или образовања, од чега најмање три године радног искуства на пословима руковођења;
 3. да се против кандидата не води истрага и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
 4. да има држављанство Републике Србије;
 5. да има знање страног језика;
 6. да има знање рада на рачунару.

 

Приликом избора кандидата за директора, Управни одбор ће ценити и следећа допунска знања и способности:

 • познавање пословања правних субјеката у области делатности којом се Установа бави и руковођења њиховим ресурсима;
 • искуство у управљању средствима, људским и осталим ресурсима;
 • искуство у иницирању, организацији и реализацији пројекта који су везани за едукативне и друштвено ангажоване пројекте, као и искуство у обезбеђивању средстава за реализацију пројеката;
 • резултате у раду на анимацији и едукацији публике, раду са младима (публиком и ауторима) и проширењу туристичке понуде културним и уметничким програмима и производима;
 • познавање нових технологија и њихове примене у редовним и пројектним активностима институција културе;
 • познавање енглеског језика;
 • способност комуникације са јавношћу.

 

Поред допунских знања и способности, Управни одбор ће ценити и да ли је образовно-научно или образовно-уметничко поље, у оквиру кога је стечено високо образовање кандидата, примерено делатности Установе за коју кандидат конкурише за директора, пословима у оквиру утврђене делатности Установе и др.

 

Конкурсна пријава за именовање директора треба да садржи:

 1. предлог Програма рада и развоја Дечјег културног центра Београд за период од четири године;
 2. диплому о стеченом високом образовању;
 3. исправе којима се доказује радно искуство у струци и у области културе или образовања (радна књижица, потврде или други акти на основу којих се доказује да има пет година радног искуства са високим образовањем и у области културе или образовања);
 4. исправе којима се доказује радно искуство на пословима руковођења (радна књижица, потврде или други акти на основу којих се доказује да има три године радног искуства на пословима руковођења);
 5. исправе којима се доказује да се против кандидата не води истрага и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
 6. исправе којима се доказује знање страног језика;
 7. исправе којима се доказује знање рада на рачунару;
 8. уверење о држављанству Републике Србије;
 9. извод из матичне књиге рођених;
 10. биографију кандидата која мора да садржи елементе којима се доказују допунска знања и способности са кратким прегледом остварених резултата у раду:
 11. изјаву кандидата да је упознат са општом документацијом Установе.

Докази се прилажу у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Сваки кандидат који је заинтересован за учешће на јавном конкурсу дужан је да писаним путем затражи од Установе општу документацију ради учешћа на јавном конкурсу.

Општа документација обухвата: редован годишњи финансијски извештај Установе за 2018. годину, програм рада и финансијски план Установе за 2019. годину, Статут Установе, Правилник о организацији и систематизацији послова Установе, модел уговора о раду директора, податак о висини плате директора Установе.

Општа документација ради учешћа на конкурсу може се лично преузети у Дечјем културном центру Београд, за време трајања конкурса сваког радног дана у времену од 10:00-15:00 сати.

Контакт особа за информације о конкурсу и општој документацији, Милош Бајић,

телефон 011/ 32 42 011.

Пријаве са доказима о испуњавању захтеваних услова подносе се путем поште у року од 10 дана од дана објављивања на адресу: Дечји културни центар Београд, ул. Таковска бр.8, 11 000 Београд, или лично радним данима у канцеларију 202 у времену од 10:00 до 15:00 часова.

Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „За јавни конкурс-именовање директора“.

Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Политика“. Јавни конкурс се објављује и на сајту Националне службе за запошљавање, као и на интернет страници Дечјег културног центра Београд.

Јавни конкурс за именовање директора расписује и спроводи Управни одбор Установе (у даљем тексту: Управни одбор).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.

Жалба не задржава извршење закључка.

Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса. Датум разговора биће одређен накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени (e-mailom, телефоном и др.)

Управни одбор у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата. Листа садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору.

Оснивач именује директора Установе са Листе.

Решење о именовању директора објављује се у ”Службеном листу града Београда”.

Оглас о јавном конкурсу je објављен у дневном листу „Политика“ 26.07.2019. године, на сајту Националне службе за запошљавање, као и на интернет страници Дечјег културног центра Београд.

Posted in Обавештења.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *