КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА

Дечји културни центар Београд на основу чл. 35. Закона о култури (“Сл. Гласник РС” 72/2009), и одлуке Управног одбора бр.494/2-2 од 10.07. 2014. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За избор
ДИРЕКТОРА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД
– један извршилац на период од 4 године

УСЛОВИ:

1. да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и уметности на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистучке стуковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;

2. да има најмање пет година радног искуства у области културе од чега најмање три године радног стажа на пословима управљања организацијама у областима културе;

3. активно знање енглесеког језика;

4. да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним обављања дужности директора;

5. држављанство Републике Србије;

6. општа здравствена способност

7. напредно познавање рада на рачунару.

Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи:

1. предлог Програма рада и развоја Установе за период од четири године;

2. оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;

3. оверену копију радне књижице или потврду послодавца;

4. потврду послодавца, оверену копију решења или уговора о заснивању радног односа којом се потврђује рад на пројектима у области културе / у области претежне делатности установе и др.

5. биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и способности, са кратким прегледом остварених резултата у раду;

6. уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;

7. уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;

8. уверење о држављанству Републике Србије;

9. извод из матичне књиге рођених;

10. доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења),

11. изјаву кандидата да је упознат са општом документацијом Установе.

Пријаве са доказима о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 15 дана од дана објављивања на адресу: Дечји културни центар Београд, ул. Таковска бр.8, 11000 Београд.