Categories: Javne nabavke

ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Улица Таковска 8, Београд

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за набавку  РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ

у поступку набавке мале вредности бр. 03/2015 


 • Назив наручиоца: Дечји културни центар Београд
 • Адреса:Београд, Таковска 8
 • web: dkcb.rs
 • Врста наручиоца: Установа
 • Врста поступка јавне набавке: набавка радова мале вредности
 • Природа и обим радова: Радови на текућем одржавању зграде
 • Назив и ознаке из општег речника набавки 45000000-7-Грађевински радови:
 • 45442100-8 – Бојадерски радови;
 • 45432100-5 – Радови на постављању подова и подних облога;
 • 31500000-1 – Расветна опрема и електричне светиљке;
 • 45311100-1 – Радови на постављању електричних инсталација;
 • 44112310-4 – Преградни зидови;
 • 45330000-9 – Водоинсталатерски и санитарни радови.
 • Место извршења радова:Дечји културни центар Београд
 • Предмет набавке није обликован по партијама.
 • Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
 • Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца dkcb.rs
 • Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на протокол наручиоца најкасније до уторка 01.12.2015. године до 12:00 часова,
 • Понуде се подносе непосредно (лично у канцеларију 202 у периоду од 8:00 до 15:30) или путем поште, на адресу наручиоца: Дечји културни центар Београд, Београд, Таковска 8, с тим што ће понуђач на коверти назначити следеће „Понуда за јавну набавку радова на текућем одржавању зграде ЈН 03/2015 –  НЕ ОТВАРАТИ“.
 • Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
 • Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда у 12:00 часова, односно 01.12.2015. године у 12:30 часова у присуству понуђача, просторијама Дечјег културног центра Београд, Београд, Таковска 8.
 • Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
 • Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.
 • Лице за контакт Милош Бајић:  bajic@dkcb.rs

Документацију можете преузети на кликом на линк испод текста. Уколико имате техничких проблема, пошаљите упит контакт особи и документацију Вам можемо послати на мејл.

Линк за преузимање документације:

 ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked by *.

Top