POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za nabavku USLUGA HOTELA

Dečji kulturni centar Beograd
Adresa: Takovska 8, Beograd
Telefon: 011/32 42 011
Faks: 011/32 42 314
Broj javne nabavke: 01/2014 REV
Datum: 21.07.2014

DEČJI KULTURNI CENTAR BEOGRAD
Ulica Takovska 8, Beograd

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za nabavku USLUGA HOTELA
u otvorenom postupku br. 01/2014 REV

Naziv naručioca: Dečji kulturni centar Beograd
Adresa: Beograd, Takovska 8

Vrsta naručioca: Ustanova

Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak

Priroda i obim radova: USLUGE HOTELA

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 55110000 – usluge hotelskog smeštaja.

Predmet nabavke nije oblikovan u partije.

Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.portal.ujn.gov.rs) ili internet stranici naručioca www.dkcb.rs.

Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na protokol naručioca najkasnije poslednjeg dana isteka navedenog roka do 10:00 časova, odnosno 01.08.2014. godine do 10:00 časova.

Ponude se podnose neposredno (lično) ili putem pošte, na adresu naručioca: Dečji kulturni centar Beograd, Takovska 8, 11000 Beograd, s tim što će ponuđač na koverti naznačiti sledeće:

“Ponuda za javnu nabavku usluga hotela broj 01/2014 REV – NE OTVARATI”.

Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti overenoj pečatom i na poleđini koverte navodi: naziv i adresu ponuđača, telefon i faks ponuđača, ime i prezime i broj telefona osobe za kontakt.

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, istog dana po isteku roka za podnošenje ponuda u 10:00 časova, odnosno 01.08.2014. godine u 10:30 časova u prisustvu ponuđača, u prostorijama Dečjeg kulturnog centra Beograd, Takovska 8, 11000 Beograd.

Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku javnog otvaranja ponuda podnose overeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda. Eventualna pitanja ili zahtevi za razjašnjenje konkursne dokumentacije mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu naručioca, najkasnije do 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Dodatne informacije u vezi sa ovim pozivom za podnošenje ponuda mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova na telefon 011/32 42 011 i 060/15 30 300. Lice za kontakt: Stevo Mraović.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *